CV06a – Atraktory: bod, křivka, bitmapa

Vlastnosti geometrických útvarů je možné ovlivňovat podle vzdálenosti k jiným prvkům – tzv. atraktorům (attractors). Specifickým atraktorem může být bitmapový obrázek, který může ovlivňovat prvky některou ze svých vlastností – např. hodnotou jasu konkrétních obrazových bodů.

Výšku kvádrů v ortogonálním poli ovlivnily zleva bodový, křivkový a bitmapový atraktor.

 

Atraktor bodu

Tento skript na úvod vygeneruje ortogonální pole obdélníkových ploch (Plane Surface). Následně jsou plochy zanalyzovány nástrojem Area, jehož výsledkem je mimo jiné bod těžiště (Centroid). Změřená vzdálenost (Distance) mezi těžišti jednotlivých ploch a bodem načteným z rhina slouží jako podklad pro hodnotu vytažení (Extrude) ve směru osy Z. Naměřená vzdálenost je zmenšena/zvětšena dělením (Division) a následně porovnána (Minimum) s maximální možnou výškou kvádrů.


> script ke stažení cv6-atraktory-bod.gh (ver. gh 0.9.0064)
> rhino podklad ke stažení atraktory-vstupy.3dm

 

Atraktor křivky

Obdobný případ, avšak s tím rozdílem, že se měří vzdálenost těžišť ploch ke křivce. Nejprve se najde nejbližší bod na křivce (Curve Closest Point) a následně se mezi ním a těžištěm plochy odměří vzdálenost.

> script ke stažení cv6-atraktory-krivka.gh (ver. gh 0.9.0064)
> rhino podklad ke stažení atraktory-vstupy.3dm

 

Analýza bitmapy

Od předcházejících příkladů se tento liší tím, že se analyzuje úroveň jasu v určitém místě bitmapy. Nástroj pro analýzu bitmapy (Image Sampler) defaultně pracuje s rozsahem 0-1 v obou osách (Je jedno, jaký má bitmapa poměr stran, přednastaveno je 0-1, 0-1. Rozsahy se dají samozřejmě v nastavení (Settings) změnit, obdobně jako u Graph Mapperu). Z tohoto důvodu je vygenerováno ortogonální pole bodů ve čtverci [0,0] – [1,1], které překryje bitmapu a v jednotlivých bodech změří hodnotu jasu (Filter – Value brightness) obrazových bodů. Jas má hodnotu v rozmězí od 0 do 1, z tohoto důvodu násobíme naměřené hodnoty maximálně chtěnou výškou vyextrudovaných kvádrů.


> script ke stažení cv6-atraktory-bitmapa.gh (ver. gh 0.9.0064)
> obrázek ke stažení bitmapa.jpg

Analýzou bitmapy se dá prostorově vytlačit plocha-krajina. Příklad naleznete na http://www.noveformy.cz/parametricky-design/parametricky-design-scripty-nove-formy/generovani-krajiny-bitmapovou-grafikou/

Oblíbenou aplikací, při které se využívá Image Sampler, je perforování fasád, podhledů apod. Nabízí se využití v urbanismu.


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook