CV01b – Křivka proložená více body

V tomto scriptu je ukázán způsob, jakým se dá zkonstruovat křivka z více jak dvou bodů. Podkladem (parametry) pro zkonstruování křivky jsou tři body vytvořené v Rhinu (_Point). Jsou jimi nakrmeny tři Point (Pt) geometrické parametry. Tento krok se dá učinit přes jeden vstupní parametr a volbu Set Multiple Points.

První větev algoritmu využívá příkaz Interpolate (IntCrv), jehož výsledkem je vyhlazená Spline proložená třemi body. Do vstupu vrcholy (Vertices) jsou napojeny pomocí držení Shift na klávesnici všechny tři parametry bodů. Pro přehlednost je výsledná křivka obarvena na žluto příkazem Custom Preview. Parametr barvy určuje Colour Swatch.

Druhá cesta vede k vytvoření zalomené čáry PolyLine (Pline). Jak u spline tak u polyline je zapnut výsledek do uzavřené křivky (Periodic = true; Closed = true).

Výsledkem poslední ukázky, obarvené fialově, je opět vyhlazená spline, ale neprocházející vstupními vrcholy – Nurbs Curve.

> script ke stažení polylines.gh (ver.gh 0.9.0076)
> soubor body.3dm s podkladem bodů

 

Tento příklad demonstruje náhodné vygenerování geometrie-bodů na povrchu koule a jejich následné propojení jednou křivkou – polylinou a splinou.

Příjemcem náhodně vygenerovaných bodů (Populate Geometry) je koule (Sphere), numberslidery krmí vstupy pro celkový počet vygenerovaných bodů a semínko ovlivňující generátor náhodných čísel. Vygenerované body spojí buď zalomená PolyLine nebo zakřivená spline (Interpolate). Pro názornější zobrazení geometrie je výsledná křivka převedena na trubku (Pipe).

 


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook